FI / SV

MEDINET-TJÄNSTENS ANVÄNDNINGSVILLKOR

Senast uppdaterad: [31.5.2013]

1. Allmänt

Sibbo stad social- och hälsovårdstjänster, (nedan "Tjänsteleverantör") tillhandahåller tjänsten på adressen [http://sipoo.medinetti.fi] (nedan "Tjänst") i Finland för sina användare (nedan "Användare") i enlighet med dessa användningsvillkor. Tjänstens innehåll definieras på Tjänstens webbsida eller i samband med beställningen av Tjänsten i enlighet med förevisade tjänstebeskrivningarna. Närmare uppgifter om Tjänsteleverantören finns i registerbeskrivningens bilaga.

Tjänsten är avsedd endast för myndiga personer, och sådana minderåriga som är kvalificerade att på egen hand göra detta avtal eller som har fått samtycke av sin målsman att använda Tjänsten. Genom att godkänna dessa användningsvillkor försäkrar Användaren att denne är kvalificerad och innehar samtycke att göra detta avtal.

2. Registrering och registreringsuppgifter

Användningen av Tjänsten förutsätter registrering. I samband med registreringen och användningen av Tjänsten bör Användaren överlämna Tjänsteleverantören de uppgifter som Tjänsteleverantören ber om ("Registreringsuppgifter"). Användaren svarar för att Registreringuppgifterna är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Användaren förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela Tjänsteleverantören om ändringar i Registreringsuppgifterna.

I samband med registreringen till Tjänsten eller ibruktagningen av Tjänsten kan man förutsätta, att Användaren tillåter och/eller ger befogenhet till relevant tredje part att uttrycka eller på annat sätt överlämna hälsouppgifter och andra uppgifter angående Användaren. Användaren förbinder sig att skriftligen meddela Tjänsteleverantören om ändringar i dessa tillstånd eller befogenheter.

Registreringen till Tjänsten och användningen av Tjänsten som registrerad Användare förutsätter användning av Tjänsteleverantören godkänt identifieringsförfarande. Tjänsteleverantören har rätt att avvisa och/eller godkänna Användarens användar-id och övriga id:n.

Användaren svarar för att dennes identifieringsuppgifter förvaras omsorgsfullt. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas åt någon annan. Användaren bör omedelbart meddela Tjänsteleverantören, om Användarens användar-id och/eller lösenord eller annan motsvarande identifiering som möjliggör inloggning till Tjänsten råkar, eller Användaren har orsak att misstänka att de har kommit till tredje parts kännedom eller innehav. Meddelandet bör vara skriftligt och skickas till Tjänsteleverantören datatillsynsman, vilket framgår av registerbeskrivningens bilaga. Tjänsteleverantören har rätt att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten, om det finns orsak att misstänka att identifieringsuppgifterna till Tjänsten har förlorats eller tredje part innehar dem.

Användarens ansvar upphör när denne har meddelat Tjänsteleverantören att identifieringsinformationen har förlorats eller innehas av tredje person, och efter att Tjänsteleverantören har haft möjlighet att inom skälig tid förhindra användandet av Tjänsten.

3. Användning av Tjänsten

Tjänsten kan endast användas till syften som är i enlighet med lagar, övriga myndighetsföreskrifter och följer god praxis. Tjänsten får användas endast i enlighet med de för tillfället gällande användningsvillkoren.

Tjänsten och innehållsmaterial får inte till andra syften än Användarens egen personliga användning och för administration och analysering av Användarens egna personliga uppgifter.

Terminalutrustning, programvara och abonnemang (såsom mobilnäts- och internetabonnemang) ingår inte i Tjänsten. Användaren svarar för anskaffningen av denna utrustning, abonnemang och programvara, samt för deras brukbarhet och datasäkerhet.

Användaren bör beakta att Tjänsten under inga omständigheter ersätter personlig kontakt med någon som tillhandahåller Hälso- och sjukvårdstjänster (t.ex. Hälsocentral/Sjukhus). Därför är det Användarens ansvar att själv ta kontakt med en hälsovårdsenhet oavsett om det gäller ett brådskande eller icke brådskande ärenden, alltid då denne behöver anlita en hälsovårdsenhets tjänster, t.ex. medicinsk vård osv.

4. Tjänstens innehåll

Tjänsten innehåller hälsouppgifter och andra motsvarande uppgifter om Användaren.

Uppgifterna till Tjänsten samlas in från Användaren själv ("Uppgifter som Användaren har sparat"). Tjänsten kan också innehålla uppgifter som innehas av Tjänsteleverantören, vilka är hälsouppgifter och andra uppgifter om Användaren ("Tjänsteleverantörens uppgifter"), i det fall att Användaren har gett sitt samtycke till att dylika uppgifter införs till Tjänsten. Registerförare för uppgifter som har sparats av Användaren och Tjänsteleverantören och principerna för användningen av uppgifterna framgår från Tjänstens registerbeskrivning.

Tjänsten kan i framtiden möjliggöra införande av uppgifter som Användaren har sparat och samt uppgifter som utomstående hälsovårdsenheter och relevanta tredje parter, som har vårdat Användaren, inom ramarna för Användarens samtycke ("Tredje parts uppgifter"). Registerförare för tredje parts uppgifter är den part som har överlämnat uppgifterna. Uppgifter som har överlämnats av tredje part hanteras i enlighet principerna i den nämnda partens registerbeskrivning. I sådana fall betraktas Tjänsteleverantören endast som en teknisk handläggare av en tredje parts uppgifter.

Användaren svarar för att uppgifterna som Användaren har sparat inte bryter mot upphovsrätten eller andra tredje parts rättigheter, god praxis eller strider mot lagen eller myndigheternas bestämmelser eller Tjänsteleverantörens regler.

Tjänsten är inte avsedd för säkerhetskopiering av uppgifterna eller för permanent lagring av dem. Tjänsteleverantören ansvarar inte för säkerhetskopiering av uppgifterna.

5. Upprätthållande av Tjänsten och datasäkerhet

Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar som påverkar Tjänstens innehåll, teknik och användning. Om dylika ändringar kräver ändringar i Användarens utrustning och programvara bör Användaren på egen bekostnad ombesörja dessa ändringar.

Tjänsteleverantören har rätt att lägga ned Tjänsten eller någon del av den. Tjänsteleverantören meddelar Användaren om detta inom skälig tid på förhand, exempelvis på Tjänstens webbsida.

Tjänsteleverantören strävar enligt sin bästa förmåga, att separat informera om eventuella avvikelser i öppethållningstiderna och i Tjänstens funktionalitet, och att korrigera eventuella fel i Tjänsten inom en skälig tid. Tjänsteleverantören garanterar dock inte att Tjänstens och innehållets felfrihet, fullständighet, eller att Tjänsten oavbrutet finns till Användarens förfogande.

Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten eller någon del av den, om det finns befogad anledning till stängningen. I förekommande fall strävar Tjänsteleverantören till att avbrottet blir så kort som möjligt och orsakar minsta möjliga olägenhet för Användaren. Tjänsteleverantören informerar i mån av möjlighet på förhand Användaren om avbrottet, exempelvis på Tjänstens webbsida.

Tjänsteleverantören strävar inom rimliga gränser att tillhandahålla Tjänsten så att utomstående inte utan rättighet kan få åtkomst till Användarens uppgifter i Tjänsten. Andra parter (t.ex. datakommunikationsoperatörer) som hänför sig till användningen av Tjänsten ansvarar för datasäkerheten gällande sina egna tjänster.

Användaren förstår och accepterar att Tjänsteleverantören eller del representanter (t.ex. sjukvårdsanställda) har åtkomst till uppgifterna i Tjänsten. Användaren kan begränsa dessa personers åtkomst till uppgifterna som Användaren har sparat genom att ändra Tjänstens inställningar.

6. Hantering av personuppgifter

I sin verksamhet följer Tjänsteleverantören den finländska lagstiftningen gällande hanteringen av personuppgifter och dataskydd, och hanterar Användarens personuppgifter i enlighet med dessa användningsvillkor och personuppgiftslagen samt registerbeskrivningen.

7. Ersättning av skador

Tjänsteleverantören är förpliktad att betala skadeersättning åt Användaren, för Tjänsteleverantörens vårdslösa användning eller underlåtna användning av dessa användningsvillkor, gällande de direkta skador som Användaren påvisar. I samtliga fall är Tjänsteleverantörens ansvar för skador begränsat till 10 euro. Tjänsteleverantören ersätter inte indirekta skador eller skador på grund av force majeure.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för följderna för Användarens hälsotillstånd eller andra beslut, även om besluten har fattats med hjälp av Tjänsten, inklusive de uppgifter som finns i Tjänsten eller rekommendationer, analyser, slutsatser eller annan information som genereras av Tjänsten.

Skadeersättning bör krävas av Tjänsteleverantören under hot om att förlora skadeståndsyrkandet inom två (2) månader efter att felet, som ligger till grund för skadeståndsyrkandet, upptäcktes eller borde ha upptäckts.

8. Betalningar och fakturering

Användaren betalar till Tjänsteleverantören för användningen av de avgiftsbelagda sektionerna i Tjänsten, i enlighet med prislistan eller avtalade avgifter. Tjänsten prisuppgifter finns tillgängliga på Tjänstens webbsida på adressen [http://sipoo.medinetti.fi]. Tjänsten är tillsvidare kostnadsfri.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att sina prislistor samt avgifterna som debiteras för användningen av Tjänsten. De för tillfället ikraftvarande priserna meddelas på Tjänstens webbsida.

9. Stängning av Tjänsten för Användaren

Om myndighet eller tredje part hävdar, eller Tjänsteleverantören i övrigt har anledning att misstänka att Användaren använder Tjänsten i strid med dessa användningsvillkor, god praxis eller bedriver verksamhet i strid med lagstiftningen, eller att Användarens uppgifter är i strid med dessa användningsvillkor, god praxis eller lagstiftningen, har Tjänsteleverantören rätt utan att höra Användaren att förhindra dennes åtkomst till Tjänsten eller förhindra användningen av Användarens uppgifter.

10. Avtalets giltighetstid

Avtalet träder ikraft när Användaren har lagt upp ett användar-id i Tjänsten och avtalet är giltigt tillsvidare. Vardera Parten kan säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid genom skriftligt meddelande till den andra Parten.

11. Övriga villkor

Användaren bör skicka de skriftliga meddelanden (till vilka även räknas e-post) som hänför sig till detta avtal till Tjänsteleverantörens adress som nämns ovan. Tjänsteleverantören bör skicka de skriftliga meddelanden (till vilka även räknas e-post) som hänför sig till detta avtal till Användarens e-postadress som har registrerats i Tjänsten. Allmänna informationsbrev gällande Tjänsten kan även publiceras på Tjänstens webbsida.

Tjänsteleverantören har rätt att överlåta avtalet, helt eller delvis, till tredje part för att tillhandahålla Tjänsten för överlåtelse av företagsverksamheten. Användaren har inte rätt att överlåta avtalet till tredje part.

På detta avtal och de tjänstespecifika specialvillkoren i avtalet tillämpas Finlands lag. Tvistemål gällande avtalet avgörs i Sibbo tingsrätt.

Tjänsteleverantören kan göra ändringar i dessa användningsvillkor. Användaren informeras om de nya användningsvillkoren, i Tjänsten eller på dess webbsida, minst en (1) vecka innan de träder ikraft. De ändrade användningsvillkoren tillämpas också på avtal gjorda innan de nya villkorens ikraftträdande. Om Användaren inte godkänner ändringarna i avtalsvillkoren, har Användaren rätt att säga upp Avtalet från och med att de ändrade villkoren träder ikraft.