FI / SV

1. Allmän beskrivning av MEDINET-tjänsten

MEDINET är en Internettjänst för hälsovård, tjänsten är producerad av Sibbo stads social- och hälsovårdsväsende (Tjänsteleverantör och registerförare) och den är avsedd för patienternas (nedan "Användare") personliga bruk. Den innehavande Användaren av ett MEDINET-konto kan med hjälp av tjänsten bläddra i och upprätthålla sina egna hälsouppgifter.

MEDINET-systemet är anslutet till Sibbo stads Mediatri-patientinformationssystemet, vilket möjliggör patientens egenvård samt elektronisk kommunikation mellan patienten och en sjukvårdsanställd. MEDINET kombinerar patientens egen uppföljnings- och hälsoinformation med informationen i Mediatri som en sjukvårdsanställd upprätthåller. Till MEDINET-hälsokontot överförs från hälsovårdsenheten (från hälsocentralen) uppgifter om bl.a. registrerade Permanenta sjukdomar, Medicinering med receptbelagda läkemedel, Riskinformation, Laboratorieundersökningar samt Eventuell vårdplan som har registrerats för Användaren. Till MEDINET-systemet kan man beroende på patientens behov lägga varierande uppföljningssektioner. Med hjälp av uppföljningssektionerna kan patienten egenhändigt mata in mätningsresultat som hänför sig till uppföljningen, vilka både patienten och en sjukvårdsanställd kan läsa.

Genom att ta tjänsten ibruk samtycker Användaren till att Tjänsteleverantörens professionella personer inom hälsovården kan läsa Användarens mätnings-/uppföljningsresultat som har matats in på Användarens MEDINET-konto i syfte att upprätthålla vårduppföljningen. Ytterligare samtycker Användaren till att de sjukvårdsanställda som verkar inom det regionala Mediatri-patientinformationssystemet vid behov kan läsa informationen som finns på Användarens MEDINET-konto.

1.1 Patientsektionen

I MEDINET-patientsektionen visas Användarens egna hälsouppgifter, av vilka en del har överförts från det professionella systemet (Mediatri-patientinformationssystemet). Patienten/Användaren bör vara medveten om att MEDINET innehåller patientinformation om den ifrågavarande Användaren. Av den anledningen är tjänsten avsedd endast för Användaren själv och användningen kräver en stark användaridentifiering. Dessutom kan patienten/Användaren själv upprätthålla sina hälsouppgifter.

1.2 Mediatri-integration

MEDINET-tjänsten som är integrerad med Mediatri-patientinformationssystemet möjliggör att patienten kan bläddra i sina hälsouppgifter genom att använda en Internet-tjänst. I och med att Mediatri-patientinformationssystemet är integrerat med MEDINET-miljön kan Sjukvårdsanställda inom regionen också läsa vissa hälsouppgifter som har registrerats av Användaren/patienten. Detta möjliggör gör att sjukvårdsanställda kan få tillgång till och använda väsentlig information, om patienten, som gynnar vården av patienten. Sjukvårdsanställda har enligt lagen tystnadsplikt och användningen av informationen måste hänföra sig till vårdrelationen.

2. Användningsrättigheter

Genom att godkänna tjänstens användarrättigheter får Användaren tillgång till tjänsten och kan upprätthålla sina personliga hälsouppgifter i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande användningsrättigheterna.

Användningen av tjänsten förutsätter registrering och användaridentifiering. Endast en fysisk person kan registrera sig som Användare. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att avvisa Användarens registrering.

Användningsrättigheten till tjänsten är personlig och den får inte överlåtas till tredje part.

3. Tjänsteleverantörens ansvar

Tjänsteleverantören (registerföraren) strävar till att upprätthålla en högklassig tjänst och att säkerställa att informationen som tillhandahålls via tjänsten är korrekt. Tjänsten omfattar också samarbetspartnernas och Användarens egenproducerade innehåll, för vilket samtliga samarbetspartners och Användaren själv ansvarar för.

Syftet med uppgifterna och råden, som ges i tjänsten, är att elektroniskt stöda uppföljningen av Användarens hälsa och egenvård. Uppgifterna, anvisningarna och råden ersätter aldrig personlig kontakt med någon som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteleverantören erbjuder nya elektroniska tjänster, bl.a. medicinska och andra råd och anvisningar som stöd för vården, vilka inte är avsedda att vara bindande uppgifter, anvisningar och råd för Användaren, och de kan därmed inte åberopas. På basen av dessa kan man inte ställa krav på Tjänsteleverantören eller andra parter.

4. Användarens ansvar

Användaren svarar för anskaffning, upprätthållning och användning av utrustning, programvara och telekommunikationsabonnemang, som användningen av tjänsten förutsätter. Användaren ansvarar för att uppgifterna som denne tillhandahåller via tjänsten är korrekta och att de når mottagaren. Användaren försäkrar och ansvarar för, att osakligt material inte skickas, och att materialet som denne publicerar via tjänsten är lagenligt och i enlighet med god praxis samt att det inte inkräktar på tredje parts rättigheter, och att Användaren har rättighet till den nämnda verksamheten.

Användaren är förpliktad att säkerställa identifieringsinformationens konfidentialitet. Användaren är ansvarig för all användning av tjänsten med dennes identifieringsinformation och för eventuella kostnader, avgifter, skyldigheter och påföljder som orsakas av användningen.

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användningen av tjänsten, i sådana fall då det förekommer befogade misstankar om att tjänsten används i strid med god praxis och i strid med lagen.

Användaren bör beakta att tjänsten under inga omständigheter ersätter personlig kontakt med någon som tillhandahåller Hälso- och sjukvårdstjänster (t.ex. Hälsocentral/Sjukhus). Därför är det Användarens ansvar att själv ta kontakt med en hälsovårdsenhet oavsett om det gäller ett brådskande eller icke brådskande ärenden, alltid då denne behöver anlita en hälsovårdsenhets tjänster (t.ex. medicinsk vård osv.)

Användaren kan när som helst avsluta användandet av tjänsten genom skriftligt meddelande till sin egen hälsovårdsenhet. Efter detta stängs MEDINET-tjänsten av och det är inte längre möjligt att logga in.

5. Användning av personuppgifterna

Till personregistret samlar registerföraren in personuppgifter om den registrerade Användaren (namn och personbeteckning) och uppgifter som Användaren har uppgett om användandet av tjänsten.

Uppgifterna kan användas till registerförarens verksamhetsplanering och utveckling samt för statistisk forskning.

På grundval av Användarens samtycke i samband med ibruktagningen av tjänsten, kan de uppgifter som Användaren har uppgett användas mellan registerföraren, (och vid behov regionala) social- och hälsovårdstjänster och Användaren användas för upprätthållandet av patientrelationen. Registerföraren överlåter inte de insamlade uppgifterna om Användaren till tredje part utan rättslig grund.

Vid hanterandet av Användarens personuppgifter följer registerföraren personuppgiftslagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation samt annan lagstiftning i anslutning till dataskydd och god datahanteringspraxis.

6. Datasäkerhet

Kontakten till MEDINET-servern sker genom användning av HTTPS-protokollet. Dataöverföringen mellan patientens webbläsare och MEDINET-servern är krypterad med Secure Sockets Layer-teknik (SSL).

För identifieringen av patienten används stark användaridentifiering och patienten loggar in till MEDINET-tjänsten med sina personliga bankkoder via den offentliga förvaltningens identifieringstjänst VETUMA.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §
Kombinerad registerbeskrivning
och informationsdokument
Uppgjord: 31.5.2013

1. Registerförare

Social- och hälsovårdsavdelningen, hälsostationen i Sibbo kommun
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sibbo kommun

2. Registeransvarig person och/eller kontaktperson

Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
Tel. 09-23536500

Ledande läkare Kati Liukko
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
Tel. 09-23536300

Datatillsynsman Mia Lindström
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo kommun
Tel. 09-23536307

3. Registrets namn

MEDINET-tjänsten

4. Syftet med användningen av personuppgifterna/registrets användningssyfte

Att verkställa Sibbos social- och hälsovårdstjänster elektroniska hantering av ärenden gällande hälsa och egenvård.

5. Registrets datainnehåll

Användarens namn, personbeteckning, övriga grunduppgifter samt hälsouppgifter (blodtryck, blodsocker och andra mätningsresultat) som patienten själv upprätthåller. Via tjänsten har Användaren möjlighet att granska sina egna hälsouppgifter som har registrerats och upprätthålls av Sibbo social- och hälsovårdstjänsters register: Användarens namn, personbeteckning, övriga grunduppgifter samt hälsouppgifter (blodtryck, blodsocker och andra mätningsresultat) som patienten själv upprätthåller. Via tjänsten har Användaren möjlighet att granska sina egna hälsouppgifter som har registrerats och upprätthålls av Sibbo social- och hälsovårdstjänsters register.

6. Regelmässiga informationskällor

Till registret söks regelbundet tillagda, ändrade och borttagna personuppgifter från Sibbos patientinformationssystem. Ytterligare har Användaren möjlighet att själv upprätthålla sina mätningsuppgifter från de lagrade hälsouppgifterna.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte, med undantag av särskilda situationer som föreskrivs i lagen. Genom att ta tjänsten ibruk samtycker Användaren till att Sibbo social- och hälsovårdstjänsters sjukvårdsanställda kan läsa Användarens mätningsresultat som har matats in på Användarens MEDINET-konto i syfte att upprätthålla vårduppföljningen.

8. Principerna för skyddandet av registret

Förvaringen, arkiveringen, förstöringen och annan hantering av data regleras av datasäkerhets- och dataskyddsanvisningarna.

Dessutom:

  • Användningsrättigheterna grundar sig på personliga användar-id:n och lösenord, och användningen av dessa övervakas.
  • Användningsrättigheterna beviljas för särskilda arbetsuppgifter.
  • IT-utrustningen finns i skyddade och bevakade utrymmen.
  • Identifieringen baserar sig på stark användaridentifiering.
  • En egen logg skapas när Medinet-data behandlas.

9. Granskningsrätt och verkställande av granskningsrätten

1) Personer har rätt granska sina egna registeruppgifter (HeTiL 26 §). Granskningsrätten verkställs utan dröjsmål och den kan nekas endast i undantagsfall. Grundvalet till nekandet kan exempelvis vara att utgivande att uppgifterna kan orsaka allvarlig risk för någon annans rättigheter (HeTiL 27 §).

2) Granskningsrätten är kostnadsfri när den verkställs en gång i året. Granskningsbegäran riktas till datatillsynsmannen i Sibbos social- och hälsovårdstjänster.

10. Korrigering av uppgifterna och verkställande av korrigeringen

Begäran om korrigering görs vid ett personligt besök eller med ett egenhändigt undertecknat eller på annat tillförlitligt sätt verifierat dokument.

Begäran om korrigering riktas till direktören för Sibbos social- och hälsovårdstjänster och nämnda direktör eller av denne utsedd person beslutar om behandlingen av ärendet.